stavba hypofyzy, vztah (hypotalamus-neurohypo).JPG